Korak 1

Osnovni podaci

Korak 2

Odabir pokrića

Korak 3

Podaci o ugovaraču

Korak 4

Detalji polise

Korak 5

Plaćanje

Osnovni podaci

Molimo Vas da najpre izaberete da li želite individualno ili porodično osiguranje, a nakon toga datum početka i trajanje osiguranja, teritorijalno pokriće, svrhu Vašeg putovanja i starost.

Tip osiguranja

Individualno

Uz mogućnost ugovaranja pokrića pandemije i otkaza putovanja.

flight

Porodično

Uz mogućnost ugovaranja pokrića pandemije i otkaza putovanja. Porodično osiguranje obuhvata do dve punoletne osobe (starosti od 70 godina) koje ne moraju biti u bračnoj zajednici niti u krvnom srodstvu i najviše pet maloletnih osoba koje ne moraju biti u krvnom srodstvu.

family flight

Početak osiguranja

Zaključenje ugovora o osiguranju sa trajanjem osiguranja do 365 dana i osiguravajućim pokrićem do 45 dana u kontinuitetu provedenih u inostranstvu.

Trajanje osiguranja ne sme biti veće od 365 dana.

Istek osiguranja:

Vaše osiguranje ističe:

Napomene

Polisa osiguranja pomoći na putovanju je važeća samo ukoliko je kupite pre početka putovanja, odnosno dok se nalazite na teritoriji Republike Srbije.
*Teritorijalno pokriće "Evropa" uključuje i Tunis, Egipat, Tursku i Rusiju.
*Starost osiguranika utvrđuje se na dan kreiranja polise:
- Do 71 godina: pre 71-og rođendana
- Između 71 i 81 godina: Od 71-og rođendana do 81-og rođendana
- Preko 81 godine: posle 81-og rođendana

Pregled i odabir pokrića

U skladu sa Vašim potrebama, izaberite paket osiguranja i visinu pokrića, kao i mogućnost otkaza putovanja.

flight

Travel

Travel Star

Podaci o ugovaraču osiguranja

U naznačena polja je potrebno upisati tražene podatke o ugovaraču osiguranja i potvrditi email adresu radi verifikacije tačnog unosa. Ugovarač osiguranja mora biti punoletno lice.

flight

Neispravan JMBG

Unesite 5 brojeva

Unesite minimum 3 karaktera

Broj telefona može da sadrži brojeve, crtu i kosu crtu
Unesite minimum 4 karaktera

Email adresa nije ispravna

Email adrese nisu iste

Detalji polise

U naznačena polja upišite tražene podatke i kliknite na dugme Dodaj osiguranika.

flight

Neispravan JMBG

Detalji polise

Prihvatanjem Uslova za putno zdravstveno osiguranje, Opštih uslova za korišćenje web stranice i kupovine preko interneta, Informacija za ugovarača osiguranja pre zaključenja ugovora o osiguranju pomoći na putovanju i Informacija o obradi podataka o ličnosti, potvrđujete da ste ih primili, pročitali i razumeli, kao i da ste saglasni sa njihovom sadržinom. Ako ste na webshop upućeni od strane zastupnika našeg osiguravajućeg Društva, u naznačeno polje unesite broj šifre zastupnika.

flight

* Obavezna polja